> dcolumn.php?nr=39156&stuurdoor

Column

 
 
24 februari 2019

ter overdenking

Enkele gedachten over de Nashville-verklaring

Er is veel ophef ontstaan door de ‘Nashville-verklaring – een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit’. Deze verklaring is uit het Engels vertaald en door verschillende politieke en kerkelijke leiders ondertekend die zich bij de ‘Bijbelgetrouwe christenen’ rekenen. 

Er zijn enkele gedachten die mij zorgen baren en irriteren:  

1. Waar de oorspronkelijke versie spreekt over ‘Evangelical Christian’, heeft de Nederlandse vertaling het over ‘Bijbelgetrouwe christenen’. Blijkbaar zijn de ondertekenaars ervan overtuigd dat zij echt Bijbelgetrouw zijn. Zij menen zeker te weten hoe je de Bijbel moet lezen en verstaan en beleren anderen (ook christenen) hierover. Ze behandelen de Bijbel – een eeuwenoude geloofsbibliotheek – als een wetboek dat vaststaat en waar geen uitleg of discussie bij nodig is. Aan het einde van de verklaring worden verschillende Bijbelplaatsen opgesomd als bewijs voor hun Bijbelgetrouwe opvatting zonder daarop inhoudelijk in te gaan. Ik mis daarin de openheid om de inspannende dialoog met anderen (ook medechristenen) aan te gaan. Ze zijn niet de enige Bijbelgetrouwen, wij zijn dat ook want ook wij leggen de Bijbel uit voor ons leven – uiteraard op een andere manier.  

2. De negatieve, generaliserende en veroordelende toon waarmee over onze tijdsgeest en met name seksualiteit gesproken wordt, stelt me enorm teleur en irriteert mij. Naar mijn gevoel doet het niet voldoende recht aan het dynamische, veelkleurige karakter van de Bijbel, die ingaat op verschillende situaties en culturen.

Ik geloof niet dat statements tegen anderen op papier de eenheid van de christenheid dienen. Ik ga daarom ook geen anti-statement ondertekenen, omdat ik dit niet een geëigende manier vind om het gesprek met de Bijbel en met elkaar te bevorderen. Dit is niet een manier om deuren te openen, maar te sluiten. Dit bouwt muren in plaats van bruggen.  

3. Theologen hebben niet de taak om rechter te zijn en anderen te veroordelen. Het oordelen is aan God. Theologen zijn geroepen om te luisteren naar de Bijbel en die (zelf)kritisch en pastoraal uit te leggen voor onze tijd. Bijbelgetrouwheid is niet zo simpel dat we alles wat in Bijbelse tijden gebeurde (nog) volgen. Denk bijvoorbeeld aan de voorschriften voor het brengen van offers, de slavernij, de polygamie (van de aartsvaders en koning David), de doodstraf, de regels om vrouwen tot onderdanigheid te bewegen. De kennis en inzichten van medici, psychologen en andere natuur- en menswetenschappers over de mens en zijn seksualiteit is waardevol en mag politici en theologen tot bescheidenheid bepalen. 

4. Artikel 3 en 4 van de verklaring gaan uit van de gelijkwaardigheid van man en vrouw en dat Gods bedoeling met de schepping gericht is op het welzijn en de bloei van de mens. Dat geloof ik ook.

Maar als getrouwde hetero wil ik me niet laten verleiden om keihard mensen als zondig en onrein te veroordelen die in andere liefdevolle relaties met elkaar leven en anders voelen dan ik.

5. Ik zie machtsmisbruik als het grote gevaar. In het naschrift van de verklaring wordt dit even genoemd. Leidinggevenden (zeker ook in de kerk) hebben een grote verantwoordelijkheid voor respectvolle, zuivere relaties. Seksualiteit is een prachtige gave van God die we mogen koesteren en beschermen.

Twee bijbelverzen wil ik als leidraad stellen – niet om me af te zetten tegen hen, maar voor een open en liefdevol gesprek met zusters en broeders die anders denken dan ik, omdat ze de Nashvilleverklaring ondertekenden.

Matteüs 13:52: Hij (Jezus) zei hun: “Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.”

 

Filippenzen 2:3-4: “Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.”

                                                                                                                                     Paul F. Thimm

 

 

 


Voor meer zie het overzicht

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Breda
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl